Teatr Powszechny w Łodzi

Budowa Małej Sceny


Projekt pt.

Budowa Małej Sceny Teatru Powszechnego w Łodzi

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

Oś Priorytetowa V Infrastruktura Społeczna,
Działanie V.4 Infrastruktura Kultury

 

INAUGURACJA MAŁEJ SCENY - FOTOREPORTAŻ

 

Celem głównym projektu jest wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy w regionie łódzkim z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i zasady równości szans.

Cel główny projektu, możemy podzielić na cele szczegółowe, które mają wpływ na ociągnięcie celu nadrzędnego. Celami szczegółowymi projektu są:

 • Ułatwienie dostępu do obiektów kultury poprzez rozbudowę infrastruktury.

 • Wyrównywanie dysproporcji w dostępie do „kultury wysokiej” w regionie łódzkim poprzez zniesienie barier: architektonicznych i społecznych,

 • Przyczynienie się do tworzenia rozwijania tożsamości kulturowej regionu,

 • Kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej

 

Przedstawienie zarysu i ogólnego charakteru projektu

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją w infrastrukturę Teatru Powszechnego w Łodzi. Zakłada ono budowę obiektu kultury, który powstanie na terenie gruntu należącego do Teatru. Nowy obiekt będzie wpisywał się w architekturę istniejącej już infrastruktury. Przedmiotem projektu jest utworzenie Małej Sceny, celem podniesienia standardu instytucji kultury oraz polepszenia dostępności do oferowanych usług. Decyzję o budowie Małej Sceny Teatru Powszechnego uchwalono w 2008 roku. W roku 2009 Teatr przeprowadził pierwszy etap prac polegający na kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia w 2010 roku prac budowlanych. Dyrekcja wierzy, że pierwsze spektakle na Małej Scenie będą zagrane już w 2012. Jesteśmy pewni, że poprawi ona nie tylko standard i możliwości pracy teatru, i komfort widzów, ale przede wszystkim będzie ważnym miejsce rozwoju łódzkiego i polskiego teatru. Miejscem ciekawych inicjatyw realizowanych zarówno przez Teatr Powszechny, jak i ważnych twórców z kraju i zagranicy prezentowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, jak i rozwijającego się Polskiego Centrum Komedii. Mała Scena Powszechnego powinna stać się według nas ważną inicjatywą dla ubiegającej się o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016 Łodzi. Realizacja projektu umożliwi rozwój repertuaru teatralnego, a także pozwoli na realizowanie inicjatyw kulturalnych o charakterze ogólnokrajowym, które będą mogły objąć zakresem swego oddziaływania społeczno-gospodarczego cały region, podnosząc równocześnie atrakcyjność miasta Łodzi.

 

Grupy docelowe

Projekt Budowa Małej Sceny Teatru Powszechnego w Łodzi kierowany jest do całej społeczności miasta Łodzi jak również województwa łódzkiego. Projekt nie ogranicza dostępu do jego produktów i rezultatów żadnym grupom społecznym.

 

Podstawowe wskaźniki produktu dla projektu to:

 • Liczba wybudowanych obiektów instytucji kultury – 1 szt.

 • Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.

 • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów EPC (szt.) – 0 os.

 

Podstawowe wskaźniki rezultatu dla projektu to:

 • Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury – 2012r.- 81 tys. osób/rok, 2013r. – 93 tys.osób/rok, 2014r. – 93 tys.osób/rok, 2015r. – 93 tys.osób/rok, 2016 - 93tys.osób/rok

 • Liczba uczestników imprez / wydarzeń kulturalnych (osoby) - 2012r.- 81 tys. osób, 2013r. – 93 tys.osób, 2014r. - 93tys.osób, 2015r. - 93tys.osób, 2016r. - 93tys.osób

 • Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów instytucji kultury w wyniku realizacji projektu (osoby)- 2012r.- 1500 osób, 2013r. – 1500 osób, 2014r. – 1500 osób, 2015r. – 1500 osób, 2016r. – 1500 osób.

 • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) (osoby) - 2013r. – 2szt.

Poziom dofinansowania dla projektu został określony przy zastosowaniu maksymalnej stopy dofinansowania tj. 50% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji, gdyż projekt jako niegenerujący dochodu (zgodnie z przesłankami wskazanymi w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006), nie pomniejsza kosztów kwalifikowanych o lukę finansową.

 

Całkowite koszty projektu

Teatr Powszechny w Łodzi jest czynnym płatnikiem VAT, posiadającym możliwość oraz prawo odzyskania naliczonego podatku VAT. W związku z powyższym koszty kwalifikowane stanowią kwoty netto, natomiast podatek VAT stanowi koszty niekwalifikowane.

Wyszczególnienie

Łączne nakłady inwestycyjne (w PLN)

Netto

VAT

brutto

I. Wydatki związane z przygotowaniem projektu

30 000,00

6 600,00

36 600,00

1. Dokumentacja dotycząca oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („Karta Informacyjna”)

5 000,00

1 100,00

6 100,00

2. Studium wykonalności

25 000,00

5 500,00

30 500,00

II. Wydatki związane bezpośrednio z realizacją projektu

7 180 106,56

1 579 623,44

8 759 730,00

1. Zakup środków trwałych

4 293 904,00

944 658,88

5 238 562,88

1.1. Zakup wyposażenia do obiektów instytucji kultury: Wyposażenie Małej Sceny

4 293 904,00

944 658,88

5 238 562,88

2. Roboty budowlane

2 626 000,00

577 720,00

3 203 720,00

2.1. Budowa Małej Sceny

2 626 000,00

577 720,00

3 203 720,00

3. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

260 202,56

57 244,56

317 447,12

III. Wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą

376 500,00

27 170,00

403 670,00

1. Wydatki związane z wdrażaniem projektu

253 000,00 

0,00

253 000,00

2. Wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi

50 000,00

11 000,00

61 000,00

3. Wydatki związane z nadzorem autorskim

13 500,00

2 970,00

16 470,00

4. Wydatki na promocję projektu

60 000,00

13 200,00

73 200,00

4.1. Działania informacyjne i promocyjne

60 000,00

13 200,00

73 200,00

RAZEM

7 586 606,56

1 613 393,44

9 200 000,00