Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Menu

Audyt i kontrole

KONTROLE ZEWNĘTRZNE TEATRU POWSZECHNEGO W ŁODZI
Informacje o kontrolach, jakie miały miejsce w Teatrze Powszechnym w Łodzi od 2015 roku (zakres kontroli, podmiot kontrolujący, data kontroli)

2015 rok:

1) Stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy pomieszczeń, przestrzeganie zakazu palenia w kontrolowanym obiekcie; Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi; 25.02.2015 r.;

2) Wydanie decyzji zezwalającej na pracę dziecka; Państwowa Inspekcja Pracy-Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi; 09.04.2015 r.;

3) Kontrola warunków pracy pracowników Działu Techniczno – Gospodarczego; Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi; 29.05.2015 r.;

4) Wypadek przy pracy; Państwowa Inspekcja Pracy-Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi; 09.06.2015 r.

5) Wizytacja pod kątem przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych; Inspektor Oddziału ds. Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi; 03.08.2015 r.

2016 rok:

1) Zakres kontroli:

  • Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany został Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • Ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  • Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  • Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi, Wydział Kontroli Płatników Składek; 25.04.2016 r.

2) Zaplecze techniczne, magazynowanie dekoracji; Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi; 03.06.2016 r.

3) Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; Archiwum Państwowe w Łodzi; 17.06.2016 r.

4) Gospodarka finansowa; Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi;
19.08 - 05.10.2016 r.

2017 rok:

1) Warunki pracy pracowników Działu Gospodarczo – Technicznego;
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi; 05.10.2017 r.

2) Wydanie decyzji zezwalającej na wykonywanie przez dziecko pracy zarobkowej, rola statysty;
Państwowa Inspekcja Pracy-Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi; 13.10.2017 r.

3) Kontrola dokumentów źródłowych składających się na rozliczenie Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych;
Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi; 26.10.2017 r.

2018 rok:

1) Wydanie decyzji zezwalającej na wykonywanie przez dziecko pracy zarobkowej, rola statysty;
Państwowa Inspekcja Pracy-Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi; 23.10.2018 r.


2019 rok:

1) Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
Archiwum Państwowe w Łodzi; 30.04.2019 r.

2) Kontrola problemowa przeprowadzona przez Oddział d.s BHP Urzędu Miasta Łodzi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)Kontorla Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie warunków pracy pracowników Działu Techniczno - Gospodarczego Teatru Powszechnego w Łodzi.

2020 rok:

1) Gospodarka finansowa; Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi;

30 kwietnia 2020 r. - 29 maja 2020 r.

2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Przybyszewskiego 10

- Przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii ( Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.).

- stan sanitarno- porządkowy, stan techniczny całości obiektu, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, środki stosowane do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji rąk, gospodarka odpadami komunalnymi, środki czystości i środki toaletowe. 

2022 r.

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Łodzi ul. Zamenhofa 2 90 – 431 Łódź.

Zakres kontroli :

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. 

2.  Wydział Kultury UMŁ.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Weryfikacja dokumentów i działań objętych finansowaniem przez Miasto Łódź za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ilość wyświetleń: 2911
Utworzono dnia 2019-09-01 przez Czesław Wojtczak

BIP