Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Deklaracja dostępności Teatru Powszechnego w Łodzi

1. STRONA INTERNETOWA:

Teatr Powszechny w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej Teatru Powszechnego w Łodzi www. powszechny.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 1 października 2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 lutego 2023 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono 15 marca 2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Bolimowska (e-mail: grazyna.bolimowska@powszechny.pl, tel. 42 632 53 97). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 • Informacja na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zwartości filmu bez audiodeskryptacj itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądanie. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądanie zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

2. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

 • Lokalizacja Teatru

Teatr Powszechny w Łodzi zlokalizowany jest przy ulicy Legionów 21 w centrum Łodzi, w niedalekiej odległości od placu Wolności i ulicy Zachodniej. W pobliżu znajdują przystanki autobusowe i tramwajowe.

 • Układ przestrzenny

Teatr prezentuje spektakle na dwóch scenach – Dużej Scenie i Małej Scenie. Na dwie sceny z ulicy Legionów 21 prowadzi główne wejście do budynku Teatru. Wejście to posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście prowadzi bezpośrednio do holu kasowego z kasą biletową. Przed budynkiem Teatru znajduje się parking z wyznaczonym, oznakowanym miejscem do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Z poziomu holu kasowego (0) do foyer i kawiarni (poziom +1) oraz szatni i toalet (poziom -1) prowadzą schody. Na poziomie -1 znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Teatr wyposażony jest w platformę przyschodową umożliwiającą osobom na wózkach inwalidzkich przemieszczenie się pomiędzy poziomem holu kasowego oraz poziomami -1 oraz +1.

W związku z faktem, że Duża Scena nie została zmodernizowana, do czasu modernizacji w Teatrze Powszechnym w Łodzi wprowadzone zostały niezbędne wzmocnienia konstrukcyjne. Wzmocnienia te tymczasowo uniemożliwiają korzystanie z platformy przyschodowej.

Jedno foyer Teatru posiada trzy wejścia bezpośrednio na Małą Scenę i Duża Scenę – jedno wejście prowadzi na Małą Scenę, dwa wejścia prowadzą na Dużą Scenę (jedno z nich na parter, drugie na balkon).

 • Mała Scena

Mała Scena dostępna jest z poziomu foyer Teatru bez konieczności pokonywania przeszkód pionowych. Została udostępniona do użytku w 2012 roku. Posiada mobilną widownię ze zmienną ilością miejsc (maksymalna pojemność to 240 miejsc). Wyposażona jest w rampę widokową stworzoną z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na rampie przygotowane jest miejsce dla maksymalnie czterech osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Duża Scena

Na widownię Dużej Sceny prowadzą dwubiegowe schody (brak windy lub podjazdu). Ilość miejsc siedzących na widowni to 443 miejsca. Duża Scena wyposażona jest w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących.

 • Budynek administracji

Część administracyjna znajduje się w budynku Teatru Powszechnego w Łodzi przy ulicy Legionów. Do części administracyjnej prowadzą schody. Osoby z ograniczeniami ruchowymi, które chciałaby załatwić sprawę lub przekazać dokumenty, prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio w kasie biletowej Teatru lub o kontakt z sekretariatem Teatru (42 632 38 87). Przedstawiciel Teatru spotka się z Państwem na poziomie 0, który dzięki podjazdowi jest dostępny bez konieczności pokonywania schodów.

 

3. INFORMACJE DODATKOWE:

Projekty merytoryczne oraz udogodnienia dla osób niewidomych i słabo widzących

  • „Teatr dla niewidomych i słabo widzących”

Od 2005 roku w Teatrze Powszechnym w Łodzi realizowany jest autorski projekt dyrektor Ewy Pilawskiej pt. „Teatr dla niewidomych i słabo widzących”. Został powołany przy współpracy z Panią Teresą Wrzesińską, prezes Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Niewidomych. Projekt jest realizowany regularnie i będzie kontynuowany w kolejnych sezonach.

Do tej pory zrealizowanych zostało 70 premier. Każda premiera "Teatru dla niewidomych i słabo widzących" to inscenizacja nowego tekstu - dotychczas niewystawianego na scenie Teatru Powszechnego. Widzowie niewidomi uczestniczą za każdym razem w spektaklu stworzonym specjalnie dla nich. Spektakle realizowane w ramach cyklu przygotowywane są specjalnie z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. Duży nacisk kładziony jest na szczegóły dźwiękowe, czytane są wszystkie didaskalia (w każdym spektaklu wprowadzona jest postać didaskaliusza, który czyta informacje na temat wyglądu czy przestrzeni, w której rozgrywa się akcja). W premierach uczestniczą nie tylko osoby niewidome, ale również słabo widzące i niedowidzące, w związku z czym spektakle mają również rozbudowaną sferę choreograficzną i inscenizacyjną. Wszystkie spektakle społecznie reżyseruje Ewa Pilawska. Bilety na spektakle z cyklu kosztują 5 groszy.

Widzowie niewidomi przed spektaklami otrzymują programy przygotowane w alfabecie Braille’a.

W spektaklach z cyklu „Teatr dla niewidomych i słabo widzących” widzowie mogą uczestniczyć wspólnie z psem przewodnikiem. 

Za projekt "Teatr dla niewidomych i słabo widzących Ewa Pilawska otrzymała wiele nagród i odznaczeń, między innymi prezydenta Europejskiej Unii Niewidomych lorda Colina Low, Złotą Odznakę Honorową Polskiego Związku Niewidomych czy Odznaczenie „Przyjaciel Niewidomych”. 

 

  • Aplikacja mobilna TOTUPOINT

TOTUPOINT to system stworzony na smartfony (zarówno z systemem Android, jak i iOS). Usprawnia on funkcjonowanie osób niewidomych na wielkomiejskich obszarach. Aplikacja podaje informację głosową na temat instytucji, w pobliżu której się znajdujemy. Dane dotyczą topografii terenu, schodów, zakrętów i wszelkich ewentualnych przeszkód. W przypadku Teatru Powszechnego są to informacje o tym, którędy można dotrzeć na widownię Małej lub Dużej Sceny, do kawiarni teatralnej, szatni czy toalet, gdzie znajdują się schody i ile ich trzeba pokonać. Gdy osoba posiadająca tę aplikację zbliży się do znacznika, urządzenie wygłasza również komunikat dźwiękowy.

Oznaczanie przestrzeni publicznej znacznikami TOTUPOINT jest proste, a jednocześnie niezawodne i funkcjonalne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu system ten to dobry sposób na rozpowszechnianie informacji o topografii i układach przestrzennych różnych miejsc, zabytków, urzędów oraz placówek kultury, które stają się z jego pomocą bardziej bezpieczna dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Korzystanie z systemu jest bezpłatne. Aplikację można pobrać w Sklepie Google oraz App Storze.

Po konsultacji ze środowiskiem osób niewidomych, w Łodzi wybrano miejsca szczególnie ważne dla osób z dysfunkcją wzroku. Jednym z nich jest Teatr Powszechny w Łodzi.

 

 

Udogodnienia dla osób niesłyszących i słabo słyszących

  • Pętla indukcyjna

Duża Scena Teatru Powszechnego w Łodzi wyposażona jest w pętlę indukcyjną, która umożliwia poprawę jakości odbioru warstwy dźwiękowej spektaklu. Widzowie, którzy korzystają z aparatów dousznych z funkcją pętli, mogą korzystać z opisanego udogodnienia w rzędach od 5. do 19. Ponadto widzowie mają możliwość skorzystania z systemu dla osób niedosłyszących (działającego na podczerwień). Widzom wydawane są słuchawki, które zasięgiem obejmują widownię Dużej Sceny.

  • Spektakle online z napisami

Wybrane spektakle online oraz zrealizowany w Teatrze serial „Pomoc domowa radzi” (pierwszy sezon) dostępne są z napisami dla osób niesłyszących.

 

Ewakuacja

W razie zagrożenia w Teatrze Powszechnym w Łodzi ewakuacją kierują osoby do tego wyznaczone. Podczas prezentowanych przedstawień w Teatrze dyżurują strażacy.

  

4. PODSUMOWANIE

Teatr Powszechny w Łodzi jest „Teatrem blisko ludzi”. W miarę możliwości realizuje projekty, które mają przeciwdziałać wykluczeniu Widzów z uczestnictwa w kulturze. Jednocześnie prowadzi na bieżąco ewaluację wyżej opisanych działań, dostosowując się do obowiązujących przepisów oraz odpowiadając na zachodzące zmiany - zarówno prawne, jak i społeczne.


BIP