Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Menu

Dostęp do informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1429 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1. Ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. Wyłożenia, wywieszenia informacji w Teatrze w miejscu ogólnie dostępnym,
3. Udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, należy powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Teatr nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Teatr ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Teatr może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Sąd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jedno z poniższych sposobów:

  1. na adres: Teatr Powszechny w Łodzi, ul. Legionów 21, 91-069 Łódź,
  2. złożyć w sekretariacie Teatru,
  3. przesłać na adres: sekretariat@powszechny.pl
  4. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
  5. faxem: 42 636-18-14

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z niniejszej strony.

Wniosek
Ilość wyświetleń: 3111
Utworzono dnia 2019-09-01 przez Czesław Wojtczak

BIP