Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

"Łódź w Teatrze Powszechnym" - konkurs!

Jak dużo wiecie o Łodzi? Jak często Łódź i związane z nią miejsca, postaci i wydarzenia pojawiają się w teatrze? Czy łódzkie teatry pamiętają o lokalności?

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie "Łódź w Teatrze Powszechnym w Łodzi". Dwa razy w tygodniu do wygrania podwójne zaproszenia na spektakle, a w finale wyjątkowa nagroda - dwa podwójne zaproszenia na wszystkie nasze prapremiery i premiery nowego sezonu!

 • Pomiędzy 8 lipca a 15 sierpnia 2021 na naszym Facebooku będziemy publikować konkursowe pytania. Podpowiedzi do kolejnych haseł znajdziecie na naszym Instagramie (ostatnie pytanie opublikujemy 12 sierpnia 2021). Jeśli znacie odpowiedź na pojedyncze pytanie, wyślijcie ją na adres konkurs@powszechny.pl. Dla pierwszej osoby, która odpowie poprawnie, mamy podwójne zaproszenie na dowolny spektakl w sezonie 2021/22.
 • A teraz czas na Nagrodę Główną - podwójne zaproszenia na prezentacje wszystkich naszych prapremier/premier sezonu teatralnego 2021/22! Zdobędą je dwie osoby, które jako pierwsze prześlą na adres konkurs@powszechny.pl w całości poprawnie wypełnioną krzyżówkę. Czekamy do 15 sierpnia 2021.
 • Pobierz krzyżówkę w formacie pdf do druku
 • Zapraszamy na naszego Facebooka i Instagrama

Regulamin konkursu „Łódź w Teatrze Powszechnym”

§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Łódź w Teatrze Powszechnym”.
 2. Organizatorem konkursu „Łódź w Teatrze Powszechnym” jest Teatr Powszechny w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ulicy Legionów 21.
 3. Sponsorem głównej nagrody jest Organizator.
 4. Celem konkursu jest popularyzacja i promocja spektakli wystawianych przez Teatr Powszechny w Łodzi.
 5. Do konkursu przystąpić mogą wszyscy chętni pełnoletni widzowie.
 6. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację jego regulaminu.

§2 Organizacja konkursu

 1. Organizator od dnia 7 lipca 2021 r. do dnia 15 sierpnia 2021 r. będzie umieszczał na portalach Facebook i Instagram Teatru Powszechnego w Łodzi pytania do krzyżówki „Łódź w Teatrze Powszechnym”.
 2. Pusta krzyżówka (do wypełnienia) opublikowana w formacie jpg. jest dostępna na stronie internetowej www.powszechny.pl i na fanpage'u Teatru Powszechnego w Łodzi.
 3. Uczestnictwo w konkursie polega na prawidłowym wypełnieniu całej krzyżówki.
 4. Główną Nagrodą w konkursie są dwa podwójne zaproszenia na jedną prezentację wszystkich spektakli, których prapremiera/premiera odbędzie się w Teatrze Powszechnym w Łodzi w sezonie 2021/2022. Odbiór zaproszenia będzie polegał na zakupie biletów na każde przedstawienie za symboliczną złotówkę (1 złoty za jeden bilet na każdy wybrany termin). Termin przedstawień zostanie ustalony pomiędzy Laureatem a kasą biletową Teatru Powszechnego w Łodzi.
 5. Skan rozwiązanej krzyżówki należy przesłać na adres e-mail: konkurs@powszechny.pl. W temacie maila należy wpisać „Łódź w Teatrze Powszechnym”
 6. Laureatem konkursu będą dwie osoby, które prawidłowo rozwiążą całą krzyżówkę.
 7. Oprócz nagrody dla laureata konkursu Organizator przewiduje przyznanie osobom, które jako pierwsze drogą mailową prześlą poprawną odpowiedź na podane w danym dniu hasło krzyżówkowe zamieszczone na portalach Facebook i Instagram Teatru Powszechnego w Łodzi, jednego podwójnego zaproszenia na dowolny spektakl Teatru Powszechnego w Łodzi w uzgodnionym z Organizatorem terminie. Rozwiązania pojedynczych haseł należy przesłać na adres mailowy: konkurs@powszechny.pl. W temacie maila należy wpisać „Łódź w Teatrze Powszechnym - hasło”. Zwycięzcą konkursu na pojedyncze hasło można być tylko raz. Zwycięzcy konkursów na pojedyncze hasło będą każdorazowo wyłaniani w terminie 3 dni od publikacji hasła do krzyżówki na portalu facebook. Zwycięzcy będą informowani mailowo o wygranej w konkursie.
 8. Konkurs rozpoczyna się 07 lipca 2021 r. i trwa do 15 sierpnia 2021 r. Przyznanie nagrody głównej nastąpi w dniu 23.08.2021 r. Maile z rozwiązaniem konkursu „Łódź w Teatrze Powszechnym”, które wpłyną po terminie 15 sierpnia 2021 r. nie będą uczestniczyły w konkursie.

§3

 1. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.powszechny.pl.
 2. Wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 760 zł.
 3. Laureat konkursu zobowiązany jest do kontaktu mailowego z Organizatorem na adres: katarzyna.tokarska@powszechny.pl w celu sfinalizowania przekazania nagrody w nieprzekraczalnym terminie do końca sezonu teatralnego 2021/2022. W przypadku niezgłoszenia się laureata w powyższym terminie nagroda przepada.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.powszechny.pl .
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku

z Konkursem „Łódź w Teatrze Powszechnym w Łodzi”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych i organizatorem Konkursu jest Teatr Powszechny w Łodzi, przedstawicielem Administratora jest dyrektor Teatru z siedzibą 90-069 Łódź, ul. Legionów 21, e-mail: teatr@powszechny.pl, tel. 42 633 25 39 – centrala. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, email: inspektor.odo@powszechny.pl
 • Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa. W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na  podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 • Dane osobowe uczestników i zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu.
 • Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w związku z Konkursem, to : mię i nazwisko uczestników konkursu, (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail).
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, do dostępu do nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym kontrolującym działalność Teatru, podmiotom realizującym na rzecz Teatru zadania w zakresie utrzymania systemów służących do kontaktu z klientami Teatru (poczta elektroniczna, media społecznościowe Teatru, strona internetowej Teatru), jeżeli organizator  zdecyduje o emisji materiałów związanych z konkursem .
 • Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 • Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych,  wniesienia sprzeciwu,  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanych na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Pozyskane dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji określonych w Rozporządzeniu RODO.

 


BIP