Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Menu

Nabór na stanowisko kasjera

Ogłoszenie z dn 02.07.2021

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji

Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Teatrze Powszechnym w Łodzi informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny w Łodzi, przedstawicielem Administratora jest dyrektor Teatru z siedzibą 90-069 Łódź, ul. Legionów 21, e-mail: teatr@powszechny.pl, tel. 42 633 25 39 – centrala. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, email: inspektor.odo@powszechny.pl

Dane osobowe kandydatów do pracy w Teatrze Powszechnym w Łodzi będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy. Administrator Danych nie będzie przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji, chyba że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1]§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (konieczność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy o świadczenie pracy, a zakres tych danych zawarty jest w katalogu danych, których podania może wymagać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z Kodeksem Pracy). Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane kandydatów do pracy przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji dane osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych przechowywane będą do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.

Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanym o celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

 

Ilość wyświetleń: 3349
Utworzono dnia 2021-07-02 przez Czesław Wojtczak

BIP