Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Menu

Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny w Łodzi, przedstawicielem
Administratora jest Dyrektor Teatru z siedzibą ul. Legionów 21 w Łodzi (kod pocztowy: 90-069), tel.: centrala tel.: 42 633 25 39, adres poczty elektronicznej: teatr@powszechny.pl
Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych w Teatrze Powszechnym w Łodzi (adres poczty elektronicznej: inspektor.odo@powszechny.pl).
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, osobom upoważnionym przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, lub do odwołania zgody, następnie dla celów wewnętrznych administratora (cele dokumentacyjne prowadzonej działalności), dalej dokumenty podlegające archiwizacji przekazywane do archiwum 
i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanym o operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Ilość wyświetleń: 2817
Utworzono dnia 2019-09-01 przez Czesław Wojtczak

BIP