Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Menu

RODO dla Kontrahentów

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w związku  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny w Łodzi, przedstawicielem Administratora jest dyrektor Teatru z siedzibą 90-069 Łódź, ul. Legionów 21, e-mail: teatr@powszechny.pl, tel. 42 633 25 39 – centrala. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, email: inspektor.odo@powszechny.pl
Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa. 
W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe, przekazane za pośrednictwem strony internetowej/formularza kontaktowego/ umowy lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji w celu, dla którego zostały udostępnione.
Dane osobowe przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane są na podstawie przepisów prawa:
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U 2016 r. poz. 1126),
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie 
w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 2017 poz. 1579 ze zm.) 
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem 
o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych 
w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanym 
o operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

Ilość wyświetleń: 2664
Utworzono dnia 2019-09-01 przez Czesław Wojtczak

BIP