Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Rusza siódma edycja „Komediopisania”!

Już można nadsyłać sztuki na 7. edycję ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii „Komediopisanie”, który organizowany jest w Teatrze Powszechnym w Łodzi. "To konkurs dramaturgiczny adresowany do wszystkich, którzy chcą współtworzyć język współczesnej polskiej komedii w teatrze" – mówi Ewa Pilawska, dyrektorka łódzkiego Teatru Powszechnego i pomysłodawczyni konkursu. Sztuki można nadsyłać do końca sierpnia 2022 roku.

„Komediopisanie” to jedyny w Polsce konkurs dramaturgiczny, który w całości  poświęcony jest gatunkowi komediowemu. "Polskie sztuki komediowe w teatrze są wciąż prawie nieobecne. Oczywiście, na polskich scenach często prezentowane są komedie, ale  sporadycznie są to komedie napisane przez polskich autorów. Często nawet się nad tym nie zastanawiamy… Tworząc wiele lat temu w Teatrze Powszechnym w Łodzi Polskie Centrum Komedii i powołując do życia «Komediopisanie», chciałam zachęcić polskich autorów do zmierzenia się z refleksją: czy istnieje polskie poczucie humoru w teatrze? Czy potrafimy je zdefiniować i twórczo rozwijać? Czy mamy do siebie dystans i potrafimy pokazać to na scenie? Czy potrafimy mówić o ważnych sprawach mądrze, a jednocześnie z dystansem i uśmiechem? Zależało mi na tym, aby powstało takie laboratorium gatunku komediowego, dzięki któremu będziemy mogli poszukiwać odpowiedzi na te pytania– przypomina Ewa Pilawska.

"Pierwsza edycja została rozstrzygnięta w 2008 roku. Od tego czasu zainspirowaliśmy wielu utalentowanych autorów. Sztuki na konkurs pisali między innymi Radosław Paczocha, Paweł Mossakowski, Jarosław Jakubowski, Wojciech Bruszewski… Dzięki «Komediopisaniu» komediowe sztuki dla teatru zaczął pisać Juliusz Machulski" – przypomina dyrektorka Teatru Powszechnego. "Na dotychczasowe edycje napłynęło łącznie ponad 1000 tekstów komediowych. Można by powiedzieć – mała biblioteka. Wiele z tych sztuk jest udostępnionych w formie elektronicznej na stronie internetowej Polskiego Centrum Komedii. Wydaliśmy także «Antologię współczesnej polskiej komedii». Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest jednak, że wiele sztuk konkursowych udało się nam pokazać prapremierowo w Teatrze Powszechnym. To wiązało się oczywiście z podjęciem ryzyka artystycznego, ale moim zdaniem teatr musi podejmować to ryzyko, aby się rozwijać"podsumowuje Pilawska.

Spośród sztuk konkursowych w Teatrze Powszechnym w Łodzi zrealizowane zostały ”Psychoterapolityka" Dominika W. Rettingera, "Next-ex" Juliusza Machulskiego, "Roszada" Pawła Mossakowskiego, "Kochanowo i okolice" Przemysława Jurka, "Matka brata mojego syna" Juliusza Machulskiego, "Letnisko" Freda Apke, "Życie" Jarosława Jakubowskiego, "Uwolnić karpia" Piotra Bulaka, "Dryl" Wojciecha Bruszewskiego, "Wykapany zięć" Krzysztofa Kędziory.

Sztuki z „Komediopisania” wystawiane były na scenach w Polsce i Europie. Ponadto napisane na „Komediopisanie” przez Juliusza Machulskiego sztuki "Next-ex", "Matka brata mojego syna" i „Brancz” miały również swoje premiery (w reżyserii autora) w Teatrze Telewizji. W Teatrze Telewizji została zrealizowana także „Wizyta” Radosława Paczochy. W 2020 roku w Teatrze Telewizji na żywo (prosto z Małej Sceny łódzkiego Teatru Powszechnego) transmitowany był „Wykapany zięć” Krzysztofa Kędziory w reżyserii Pawła Szkotaka. Była to pierwsza odsłona Teatru Telewizji na żywo w czasie pandemii.

Sztuki w 7. edycji ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii „Komediopisanie” można nadsyłać do końca sierpnia 2022 roku (szczegółowe informacje znajdują się w dołączonym poniżej regulaminie). Laureatów konkursu wyłoni Jury.

 

Regulamin 7. edycji konkursu „Komediopisanie”:

1. Organizatorem konkursu „Komediopisanie” jest Teatr Powszechny w Łodzi.

2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto ukończył osiemnaście lat.

3. Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu dramatycznego o charakterze komediowym.

4. Utwór zgłoszony na konkurs nie może być adaptacją.

5. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie utwory będące oryginalnym dziełem autora. Utwór zgłoszony do konkursu nie może być wcześniej publikowany lub wystawiany w jakiejkolwiek formie.

6. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest:

  • nadesłanie pracy sygnowanej godłem (złożoną z dowolnych liter nazwą, nie będącą formą graficzną) w formie wydruku komputerowego (3 egzemplarze, format A4) oraz zapisu elektronicznego (wyłącznie dokument Word na płycie CD).
  • dołączenie do pracy w osobnej kopercie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczeniem o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz oświadczeniem o udzieleniu licencji, wg załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych, wg załącznika nr 2 do Regulaminu.

Niespełnienie powyższych warunków powoduje odrzucenie pracy.

7. Prace należy przesyłać na adres: Teatr Powszechny, 91-069 Łódź, ul. Legionów 21, z dopiskiem KOMEDIOPISANIE.

8. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym udzieleniem na rzecz Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) licencji nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, na zasadach wyłączności, w zakresie:

  • realizacji i pierwszego wystawienia spektaklu teatralnego opartego na zgłoszonej pracy (prapremiery),
  • publikacji w wydawnictwach wydawanych przez Organizatora (w tym również z formie elektronicznej oraz w Internecie) oraz rozpowszechniania pracy konkursowej w ramach powyższych wydawnictw.

Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia autora o udzieleniu licencji Organizatorowi konkursu, według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

9. Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się 1 grudnia 2021 r. i upływa 31 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w styczniu 2023 r.

10. Oceny nadsyłanych prac dokonuje jury powołane przez organizatorów konkursu. Pula nagród do rozdysponowania wynosi 70 000 złotych. Podział nagród leży w gestii jury.

11.  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Wszelkie materiały przekazane Organizatorowi konkursu staja się jego własnością z chwilą przekazania.

12. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązani będą do wypełnienia i przesłania na adres Organizatora oświadczenia dotyczącego przelania nagrody pieniężnej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

Załączniki:
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3

 


BIP