Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Konkurs "Komediopisanie"

Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2017 roku Komisja w składzie:

Ewa Pilawska – przewodnicząca jury
prof. Dobrochna Ratajczakowa
Dominika Łarionow
Łukasz Drewniak
Paweł Szkotak
Piotr Dzięcioł

po przeczytaniu tekstów nadesłanych na V Ogólnopolski Konkurs na napisanie współczesnej polskiej komedii „Komediopisanie” postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagrodę w wysokości 20 000 zł sztuce Woody Allen ukradł mi dowcip autorstwa Jakuba Wojnarowskiego

II nagrodę w wysokości 15 000 zł sztuce Wykapany zięć autorstwa Krzysztofa Kędziory

III nagrodę w wysokości 10 000 zł sztuce  I że Cię nie opuszczę autorstwa Piotra Chrzana

oraz wyróżnienie w wysokości 5 000 zł sztuce Komedia nieco kryminalna autorstwa Pawła Szumca

Werdykt - pobierz plik pdf


Informujemy, że zgodnie z regulaminem konkursu 30 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie jury. Werdykt V Ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii „Komediopisania” przekażemy Państwu w poniedziałek 13 lutego 2017 r.


2 października 2015 r., w Światowym Dzień Uśmiechu, rusza nabór prac do piątej edycji Ogólnopolskiego konkursu na napisanie współczesnej polskiej komedii „Komediopisanie”. Konkurs to jedna z głównych inicjatyw Polskiego Centrum Komedii Teatru Powszechnego w Łodzi, autorskiego projektu dyrektor Ewy Pilawskiej. „Komediopisanie”, jak i pozostałe projekty Centrum mają na celu zachęcenie polskich twórców do prac nad uszlachetnieniem polskiej komedii poprzez stworzenie jej współczesnego, oryginalnego języka a także nowoczesnego stylu jej inscenizowania.

- „Komediopisanie” to bardzo ważna inicjatywa nie tylko dla Teatru Powszechnego w Łodzi. Poczucie humoru tożsame z miejscem naszego dorastania, kształcenia i zamieszkania, jest wartością niezbędną, którą powinniśmy pielęgnować. Dlatego tak ważne jest, aby polski teatr, obok świetnych sztuk obcojęzycznych tego gatunku prezentował współczesne polskie komedie. Upominamy się o komedię, bo cały czas jest ona dla polskiego teatru wstydliwa i twórcy młodego pokolenia traktują ją po macoszemu. Zdaję sobie sprawę, że z dnia na dzień ten stan rzeczy się nie zmieni i że projekt „Komediopisanie” wymaga czasu, czułości i cierpliwości osób, które włączą się w jego realizację. Ale wierzę, że warto. Że konsekwentną pracą stworzymy kanon współczesnej polskiej komedii – mówi pomysłodawczyni projektu dyrektor Ewa Pilawska.

Do tej pory laureatami konkursu byli m.in. Juliusz Machulski, Paweł Mossakowski, Dominik W. Rettinger, Jarosław Jakubowski, Fred Apke, Przemysław Jurek, Michał Kmiecik i Radosław Paczocha. Sztuki nagrodzone w konkursie miały swoje prapremiery na scenie Teatru Powszechnego w Łodzi, były tłumaczone na języki obce i przesłane do krajowych i zagranicznych agencji dramaturgicznych, a także opublikowane w wydanej przez Polskie Centrum Komedii „Antologii współczesnej polskiej komedii”.

Pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł. Przyznana zostanie Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Łodzi w wysokości 50 000 zł. Jury rozdysponuje je wśród laureatów, których poznamy w styczniu 2017 roku. Teksty na piątą edycję można wysyłać od 1 października 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. na adres Teatru Powszechnego w Łodzi z dopiskiem „Komediopisanie”.  

 

Regulamin 5. edycji konkursu „Komediopisanie”:

 1. Organizatorem konkursu „Komediopisanie” jest Teatr Powszechny w Łodzi.

 2. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto ukończył osiemnaście lat.

 3. Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu dramatycznego o charakterze komediowym. Utwór zgłoszony na konkurs nie może być adaptacją, lecz oryginalnym dziełem autora, jak również nie może być wcześniej publikowany lub wystawiany.

 4. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest:

  1. nadesłanie pracy sygnowanej godłem (złożoną z dowolnych liter nazwą, nie będącą formą graficzną) w formie wydruku komputerowego (3 egzemplarze, format A4) oraz zapisu elektronicznego (wyłącznie dokument Word na płycie CD).

  2. dołączenie do pracy w osobnej kopercie danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, e-mail), krótkiej noty biograficznej (wykształcenie, zawód, osiągnięcia, itp.) oraz pisemnego oświadczenia autora pracy o przysługujących mu prawach do pracy konkursowej oraz przeniesieniu praw autorskich, wg załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  3. Prace należy przesyłać na adres: Teatr Powszechny, 91-069 Łódź, ul. Legionów 21, z dopiskiem KOMEDIOPISANIE. Niespełnienie powyższych warunków powoduje odrzucenie pracy. 

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest związane z nieodpłatnym przeniesieniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na zasadach wyłączności, w zakresie nieograniczonym czasowo ani terytorialnie w zakresie realizacji i pierwszego wystawienia spektaklu teatralnego opartego na zgłoszonej pracy (prapremiery), w zakresie publikacji w wydawnictwach wydawanych przez Organizatora, w tym również z formie elektronicznej oraz w Internecie jak i rozpowszechniania pracy konkursowej w ramach wydawnictw wydawanych przez Organizatora. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia autora o przeniesieniu praw autorskichna Organizatora konkursu, według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

 2. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 czerwca 2016 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 stycznia 2017 r.

 3. Oceny nadsyłanych prac dokonuje jury powołane przez organizatorów konkursu. Pula nagród do rozdysponowania wynosi 70 000 złotych. Podział nagród leży w gestii jury. Przewidywane jest specjalne wyróżnienie dla utworu mówiącego o Łodzi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji tekstów utworów nadesłanych w celu promocji konkursu bez honorarium dla autora, oraz prawo do prapremiery i dalszej eksploatacji spektaklu teatralnego opartego na nagrodzonych tekstach, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

 4. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 5. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu.


   

Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich - pobierz


BIP